Ošetření stromů

PROVÁDÍME PROFESIONÁLNÍ OŠETŘENÍ STROMŮ

ŘEZ STROMŮ

Pokud máte zájem o profesionální řez stromů, neváhejte si nás povolat. Řez stromů je základním arboristickým opatřením zaměřeným na zlepšení poměrů v koruně, případně na zlepšení stability celého jedince. V naší firmě provádíme všechny typy řezů (zakládací, udržovací, stabilizační i speciální), a to v souladu se Standardem péče o přírodu a krajinu – Řez stromů – SPPK A02 002.
Podporujeme organismy vázané na stromy, proto tam, kde to celková situace alespoň trochu umožňuje, přistupujeme k řezu stromů přírodě blízkým způsobem. Stromy ošetřujeme nejen v Praze, ale po celé České republice.

BEZPEČNOSTNÍ VAZBY

zamezení rozlomení koruny stromu, případně pádu větví, instalujeme dynamické vazby ze syntetických materiálů. V případě, kdy vzhledem ke stavu stromu nelze využít vazeb dynamických (např. nestabilní kosterní větvení), instalujeme pevné vazby vrtané případně podkladnicové. Bezpečnostní vazby prováděné naší společností tak významně pomáhají prodloužit dobu dožití jednotlivých stromů.

U dynamických vazeb používáme osvědčené systémy od renomovaných výrobců. Pro vazby vrtané a podkladnicové jsme vyvinuli vlastní systémy, jejichž nosnost máme prověřenou ve zkušebně a funkčnost ověřenou více než dvacetiletou praxí.

PODPĚRY

Dalším opatřením, kterým snižujeme riziko rozlomení koruny, případně vývratu celého stromu, jsou podpěry. Podpěry musí být instalovány tak, aby nedošlo k poškození stromů při jejich instalaci, ani sekundárně v důsledku zarůstání, případně oděru.
Jedná se v současné praxi o spíše výjimečný typ ošetření, který ale rozhodně v odůvodněných případech dává smysl.

PÉČE O STROMY VETERÁNY

Za senescentní považujeme strom, který již ukončil fázi dospělosti a začíná u něho docházet k nevratné degradaci. Stromy veterány představují jednu z největších výzev při realizaci opatření. Komplex profesionálních opatření u senescentních stromů zahrnuje jak vlastní ošetření, tak management stanoviště. Speciální řez koruny je zaměřený na podporu přirozených procesů (stabilizaci stromu, podporu jeho regenerace), doplňuje ho případná instalace vazeb či podpěr. Při řezu odstraňujeme méně aktivní periferní části koruny, a naopak je podporován vitální obrost ve spodní části koruny a na kmeni. V koruně je vhodné ponechat stabilní odumřelé větve nebo jejich části.

Pokud to situace dovoluje, je vhodné nechat dřevní hmotu po řezu v blízkosti ošetřovaného stromu, aby nebyl narušen přirozený koloběh živin na dané lokalitě.
Pro tyto letité stromy je nezbytné zajistit dostatek světla, proto pracujeme s okolním porostem a postupně potlačujeme konkurující mladší dřeviny. Velice důležité je rovněž udržení a podpora biologického potenciálu těchto cenných jedinců (doprovodné organismy).
Tento náročný typ ošetření by měl být upřednostňován především v péči o památné stromy a historické aleje.

V Baobabu klademe důraz na výjimečnou ekologickou, estetickou i kulturní funkci, kterou tyto stromy plní.
Kompletní zahradnické a arboristické práce
Vybudujeme Vám zahradu snů. Kontaktujte nás. 
Jsme tu pro vás každý den v čase 7:00 - 18:00.
© 2024 BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů