Hodnocení stromů

ZHOTOVÍME ODBORNÉ POSUDKY I DENDROLOGICKÉ PRŮZKUMY

Odborné posudky

Posoudíme aktuální stav stromů a jejich stabilitu s důrazem především na provozní bezpečnost. Dále vyhodnotíme fyziologickou vitalitu a perspektivu funkčního setrvání stromu na stanovišti, včetně návrhu konkrétní technologie zásahu.

Při vizuálním hodnocení se zaměřujeme na odolnost jedince proti zlomu. V případě potřeby zajistíme přístrojové měření metodou tahové zkoušky nebo akustického tomografu, na základě kterého u stromu objektivně zjistíme jeho odolnost proti zlomu i proti vyvrácení.
To vše umíme i ve formě znaleckého posudku.

V případě nejasností, jaký typ posudku je pro Vás vhodnější, se na nás neváhejte obrátit, společně najdeme optimální řešení.

DENDROLOGICKÝ PRŮZKUMY A PLÁNY PÉČE

Pokud máte na svém pozemku dřeviny, které chcete pokácet a jedná se o dřeviny, u kterých je již nutné žádat o povolení, je nutné si nechat zpracovat dendrologický průzkum. Průzkumy s cílem zjistit aktuální stav stromů provádíme i u větších komplexů zeleně. U každého stromu hodnotíme především jeho provozní bezpečnost a navrhneme pro něj konkrétní zásah.

Zjištěné parametry v rámci celého zájmového území vyhodnotíme v analýze dendrologického potenciálu. Samozřejmostí je přehledná mapa, barevné grafy a srozumitelná interpretace výsledků, díky které lze snadno získat celkový obraz o stavu hodnoceného stromoví.

V plánu péče posléze navrhneme postup dlouhodobé údržby stromů v rámci zájmového území včetně etapizace zásahů. Jedná se o účinný nástroj kontinuální péče o stromy, který v neposlední řadě umožňuje správcům zeleně plánování finanční prostředků potřebných pro její údržbu.

SPECIÁLNÍ SOFTWARE PRO STROMY

Informace o hodnocených stromech zaneseme do speciálně pro tento účel vyvinutého software HAPPY TREES. To nám umožňuje operativně pracovat s jejich databází a dle požadavku správce zeleně optimalizovat harmonogram péče o stromoví na daném zájmovém území.

Evidencí instalovaných vazeb a provedeného ošetření v digitální podobě získáváme podklady pro pravidelné revize stromů, a tím pádem zajišťujeme klientům i právní ochranu ve smyslu platné legislativy.

OCEŇOVÁNÍ DŘEVIN

Vypočteme ekologicko-společenskou hodnotu dřevin dle metodiky AOPK ČR, zejména pro stanovení výše náhradních výsadeb či náhradních opatření dle § 9 a 86 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stejně tak stanovíme majetkovou hodnotu stromů a vyčíslíme majetkovou škodu při jejich poškození dle oceňovací vyhlášky č. 441/2013, v platném znění.

REVIZE PAMÁTNÝCH STROMŮ

Posoudíme stav památných stromů v rámci zájmového území, navrhneme konkrétní technologie zásahů a jejich dlouhodobý management, včetně plánu péče (zařazení PS do etap dle naléhavosti zásahů).

STUDIE A PROJEKTY

Dle požadavků vyhotovíme také jednoduché finančně nenáročné studie nebo vypracujeme kompletní podrobné projektové dokumentace. Kromě návrhu ošetření pro jednotlivé stromy či jejich skupiny, ve spolupráci se zkušenými zahradními a krajinářskými architekty, zpracujeme komplexní řešení revitalizace celých parků nebo jiných komplexů zeleně.
Kompletní zahradnické a arboristické práce
Vybudujeme Vám zahradu snů. Kontaktujte nás. 
Jsme tu pro vás každý den v čase 7:00 - 18:00.
© 2024 BAOBAB - péče o zeleň, s. r. o. | Vyrobilo studio
Zásady ochrany osobních údajů